МОН обяви ново обществено обсъждане на изискванията за академично израстване

  29 Юли, 16:42     0  

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува за ново публично обсъждане редактирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Становища и коментари се събират до 30 септември 2022 г.
Поради постъпилите многобройни бележки и разнопосочни мнения по предишния вариант на наукометричните показатели, предложен от МОН в края на април т.г., бяха сформирани разширени работни групи за детайлно обсъждане и прецизиране на изискванията. В тях се включиха 48 представители на висшите училища и научните организации от всички професионални направления от всяка от областите на висше образование. Представените сега за обществена консултация минимални изисквания отразяват постигнатото съгласие в работните групи.
Минималните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте области на висше образование и съответстващите им професионални направления. Те обвързват постиженията на кандидатите с възможностите за тяхното академично израстване.
Критериите в таблиците с наукометрични показатели са разпределени в три групи. В първата са научните постижения и постиженията в художествено-творческата или спортната дейност в зависимост от конкретното професионално направление, както и отзвукът на тези постижения в научната литература.
Показателите отчитат брой научни публикации, включени в базите данни Web of Science и/или Scopus, монографии, дисертации, научни публикации в специфични за даденото направление бази данни, цитирания и т.н. Минималният брой точки, необходим в тази група, е по-висок за научните организации, отколкото за университетите.
Показателите от втората група са свързани с възпроизводството на научния състав и включват научно ръководство, изготвяне на учебни помагала за студенти и обучение извън учебния план. Тук от значение е дали ученият е ръководил успешно защитили докторанти, дипломанти, постдокторанти, дали е публикувал учебник или помагало, дали има лекции в чужбина или водени курсове и др.
Минималният брой точки, необходим в тази група показатели, е по-висок за висшите училища, отколкото за научните организации.
Показателите от първите две групи са в голяма степен общи за всички професионални направления.
В третата група са показателите, свързани с приложението на научните знания, които са специфични за отделните професионални направления. Тук са от значение получените средства от научни и иновационни проекти или по програмата „Еразъм“, участието в такива проекти като ръководител или изпълнител, включването в изготвяне на стратегически документи, в квалификация на учители и др.
Източник: dariknews.bg

България  


от седмицата

видео

Защо резките спирания на магистралата са лоша идея


Photo Smart Vratsa
последни

вицове
Поради големия успех в Англия, ковчега с Кралицата тръгва на световно турне!още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.