Ще строят соларен парк в землището на село Чирен

  24 Юни, 08:26     0  

В Община Враца е постъпило инвестиционно намерение с вх. № 2600-1224/ 12.05.2022 г. от „Стейдж Енерджи” ЕООД, ЕИК 205864260, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Тинтява” № 15-17, представлявано от управителя Иван Станимиров Георгиев, за проектиране, изграждане и експлоатация на соларен парк с  проектна мощност до 53000 КW върху поземлен имот – публична общинска собственост (земеделска земя-пасище), находящ се в землището на село Чирен, община Враца, местност „Дълбоката падина“ с идентификатор 81400.86.127 по кадастралната карта на населеното място. Това става ясно от изпратеното до общинския съвет предложение.

В инвестиционното намерение се съобщава още, че панелите ще бъдат монтирани върху сглобяеми метални конструкции, фиксирани към терена, като ще бъде изграден и бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП). 

Една подобна инвестиция би довела до приходи за Община Враца от правото на строеж върху имота, също така ежегодно ще постъпва и местен данък за изградената инфраструктура – сграден фонд. Не на последно място е и социалният ефект от осъществяването на такава инвестиция. При реализацията й биха се открили значителен брой работни места, както и ще се ангажират като подизпълнители множество местни фирми. Реализацията на проекта е изцяло съобразена с екологията и е щадящ природата, без никакво въздействие върху околната среда. Енергията, която ще се произвежда е 100% зелена с 0% емисии. Това Инвестиционно намерение кореспондира с целите заложени на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове и нарастване делът на възобновяеми енергийни източници.

 Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници. Една от основните цели на тази политика е именно насърчаване на развитието на нови и възобновяеми форми на енергия. 

Видно от гореизложеното, проектът е иновативен и съответстващ на националните приоритети и на приоритетите на Европейския съюз. Възможността за реализация на това начинание преминава през няколко подготвителни етапа. Един от тях е промяна на предназначението на земеделската земя, нормативно уреден в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи, като в административната процедура ще се прецени и възможността за присъединяване на централа към електроразпределителната мрежа и точката на присъединяване. При обследването може да се окаже, че са необходими изграждане на нова електропреносна мрежа или че няма възможност да се присъедини обекта. Предвид горните мотиви, правилно и целесъобразно е проектът да се осъществи на етапи, като преди започване на процедура по изготвяне на ПУП, процедура за промяна на предназначението на земята и последващото учредяване на право на строеж, е необходимо да се извършат гореописаните проучвателни действия.

На основание гореизложеното, предлагам Общински съвет – Враца като принципал на общинската собственост, да изрази своето съгласие за извършване на предварително проучване относно възможността за присъединяване към електропреносната мрежа на мощности за производство на електроенергия от ВЕИ, съответно получаване на становище /точка/ за присъединяване, за което предлагам проект за решение.

Предстои общинските съветници да коментират и решат дали инвестиционното намерение е допустимо да бъде изпълнено.

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

Разширяването на газохранилището в Чирен - финансиране

Проекта за разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен ще б


  30 Юни 2022 г.      0  

ОИЦ - информационна кампания

Изграждане на фотоволтаични системи със средства по оперативните прогр

Летен сезон - пожарна безопасност

Засушаването през летните месеци, съчетано с високите температури, съз

Симпозиум по скулптура

Четири нови каменни пластики са експонирани в Мездра, след приключванеот седмицата

видео

Мистър Хепи фейс: Най-грозното куче в света


Photo Smart Vratsa
последни

вицове
Рецепта против плешивост: - Намажете главата си с мед, изчакайте три дни, след това силно плеснете - мухите отлитат, но краката им остават!още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.