СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.595 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура

  31 Януари, 09:08     0  

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ”

На основание Решение № 5 по Протокол № 81 от 13.12.32022 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ „Минерални бани – Черноочене”, и чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015“ и в изпълнение на Стратегия за ВОМР, Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене” посредством процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.595 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основната цел при прилагането на мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура  за публично ползване.

Допустими кандидати по процедурата са:1. Общини на територията на МИГ – община Минерални бани и община Черноочене;2.  Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ;

Допустими дейности и разходи:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по под мярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение. Не са допустими за подпомагане по под мярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. 

Допустими разходи за:а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За разработване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на  550 460,00 лева, определен съгласно Допълнително споразумение за промяна на СВОМР № РД-50 188/29.11.2016 г. подписано на 18.11.2022 г.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558,00 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 160,00 лв.

Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Безвъзмездна финансова помощ:1. Минимален размер на БФП:Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 19 558,00 лева. 2. Максимален размер на БФП: Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 391 160,00 лева

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Критерии за избор на проектни предложения и тежест:

ВАЖНО: В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им,  тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:1. Получени точки по критерий „Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители“ - 40 точки2. Получени точки по критерий „Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности“ – 30 точки; Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.В случаите, когато и след извършено допълнително класиране по предходния текст, се класират проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства и безвъзмездната финансова помощ надвишава определения бюджет в поканата, проектните предложения се вписват в списък с резервни проекти.По отношение на получилите еднакъв брой точки проекти и за които е наличен бюджет, финансиране се получава, независимо от мястото, което заемат в класирането помежду си.

Период на прием и място на подаване на проектните предложения

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок:Начална дата за прием на проектни предложения: 30.01.2023 г.Краен срок за подаване на проектните предложения: 24.04.2023 г. - 17.00 ч.

Втори краен срок:Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура се предвижда в случай, че са налични остатъчни средства след приключен първи краен срок за подаване на проектни предложения, за което Управителният съвет ще вземе изрично решение.

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, e-mail: [email protected]

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Адрес на електронна поща: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.migmineralnibani.com, https://eumis2020.government.bg.

Начин за подаване на проектни предложения: Подаването на Проектните предложения по настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Източник: marica.bg

Свят  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Лесно ом е на днешните мъже. Ако не се оженят, може да се омъжат..

още вицове

©2015-2023 Vratsa Guide.